Reglement

Reglement “De Diemse Dorpskwis”

 1. Algemeen
  1.1. De Diemse Dorpskwis is een spel waarbij in teamverband in een kwismap vragen beantwoord dienen te worden. Daarnaast zijn er opdrachten die uitgevoerd moeten worden.
  1.2. De organisatie van De Diemse Dorpskwis is in handen van Stichting Didam op Stelten, vanaf hier “de organisatie” te noemen.
  1.3. Instructies en/of aanwijzingen van de organisatie dienen opgevolgd te worden. Daarnaast dient men zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving met betrekking tot verkeersregels, privacy, ordeverstoring etc.
  1.4. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.
  1.5. De Diemse Dorpskwis vindt plaats op een door de organisatie bepaalde datum en tijdstip. Datum en tijdstip worden tijdig door de organisatie gecommuniceerd.
 2. Teams
  2.1. Om alle vragen te kunnen beantwoorden adviseert de organisatie om een team te laten bestaan uit minimaal 4 personen, maximaal 10 personen. Wij adviseren de teams op te splitsen i.v.m. de hoeveelheid vragen en activiteiten.
  2.2. Eén van de teamleden is teamaanvoerder. De teamaanvoerder van het team is woonachtig in de gemeente Montferland, geadviseerd wordt de voormalige gemeente Didam, en is minimaal 18 jaar oud.
  2.3. Eén van de teamleden is vice-teamaanvoerder.
  2.4. De organisatie voert alle communicatie hoofdzakelijk per e-mail en uitsluitend met de teamaanvoerder.
  2.5. De kosten voor deelname per team aan De Diemse Dorpskwis worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de organisatie en gecommuniceerd via de website.
  2.6. Het maximumaantal deelnemers in een team wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de organisatie en gecommuniceerd via de website.
  2.7. Het maximumaantal deelnemende teams wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de organisatie en gecommuniceerd via de website.
  2.8. De werkplek van een team tijdens De Diemse Dorpskwis bevindt zich op één (1) adres in de voormalige gemeente Didam. Alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan De Diemse Dorpskwis deel te nemen. Voor vragen en/of opdrachten waarbij een andere locatie bezocht dient te worden is het uiteraard toegestaan de locatie te verlaten.
 3. Inschrijven
  3.1. Inschrijven kan via de website, www.diemsedorpskwis.nl, aanmelden kan zodra het formulier beschikbaar is op de website. Het inschrijfgeld kan uitsluitend en alleen worden voldaan middels de betaalmethode op het inschrijfformulier (iDeal).
  3.2. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd in verband met door de organisatie gemaakte kosten.
  3.3. Bij aanmelding dient het team een ludieke teamnaam te vermelden, de organisatie heeft het recht de naam af te keuren.
  3.4. Als de teamnaam in eerdere edities is ingediend, heeft de toen bekende teamaanvoerder van het betreffende team het eerste recht zich opnieuw met deze naam in te schrijven. Bij niet opnieuw inschrijven vervalt dit recht.
  3.5. Gegevens van de teamaanvoerder worden gevraagd zodat de organisatie op alle manieren contact kan opnemen
  3.6. Gegevens van een vice-teamaanvoerder worden gevraagd zodat de organisatie op alle manieren contact kan opnemen als de teamaanvoerder niet bereikbaar is.
  3.7. Deelname is pas definitief als de organisatie van De Diemse Dorpskwis het inschrijfgeld heeft ontvangen en het deelnemende team hiervan een bevestiging heeft ontvangen van de organisatie.
 4. Deelname
  4.1. Uitsluitend op vertoon van de ontvangen deelnamebevestiging ontvangt u op de kwisavond de kwismap. De kwismap met antwoorden komt na afloop ook online beschikbaar.
  4.2. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten als zij de kwismap niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.
  4.3. Teams worden geacht de kwismap goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook doe-vragen en opdrachten in de kwismap waarvoor men (soms) locaties in de voormalige gemeente Didam moet gaan bezoeken. Dit is niet verplicht, de doe-vragen kunnen immers overgeslagen worden. Dit heeft uiteraard invloed op de uitslag.
  4.4. Het kan aangegeven worden dat slechts één van de teamgenoten die avond op een nader te bepalen tijdstip wordt verwacht op een nader te bepalen locatie voor een nader te bepalen specifieke opdracht.
  4.5. Bij alle opdrachten op een andere dan de eigen teamlocatie kan de organisatie vragen de betreffende pagina uit de kwismap te tonen.
  4.6. De veiligheid in het verkeer blijft voorop staan. Het is waarschijnlijk drukker dan te doen gebruikelijk. Heb respect voor elkaar, en gun elkaar de doorgang en een goede plaats. Blijf niet langer dan noodzakelijk op de locaties dan nodig. Rijd in de buurt van de locaties extra voorzichtig en let op aan en afkomend verkeerd. Voorzichtigheid en sportiviteit staat te allen tijde voorop!
  4.7. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten moeten duidelijk leesbaar ingevuld worden. Een niet duidelijk of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.
  4.8. De ingevulde kwismap moet, met alle pagina’s in de juiste volgorde, op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie, wordt hierbij als juiste tijd gehanteerd. Inleveren van de kwismap na het uiterste tijdstip levert strafpunten op.
  4.9. Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.
  4.10. Op de kwisavond kunnen teamlocaties door de organisatie en/of pers bezocht worden. Als u hier bezwaar tegen heeft dient dit te worden aangegeven op het deelnameformulier.
 5. Puntentoekenning en uitslag
  5.1. Deelnemende teams die de kwismap tijdig en overeenkomstig de instructies van de organisatie hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.
  5.2. Voor ieder goed beantwoorde vraag krijgt het team punten, het aantal te verdienen punten wordt per vraag c.q. opdracht gecommuniceerd in de kwismap. Doel is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten.
  5.3. Het team met de meest behaalde punten wordt door de organisatie als winnaar aangewezen. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.
  5.4. Mochten meerdere teams een gelijke score behalen dan is de scheidingsvraag/schattingsvraag bepalend. Dit is uitsluitend van toepassing als er sprake is van een positie op de ranglijst waarbij een prijs te winnen is.
  5.5. De uitslag van De Diemse Dorpskwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking tijdens Didam op Stelten. De exacte datum, het tijdstip en de locatie worden tijdig door de organisatie gecommuniceerd.
 6. Prijzen
  6.1. De organisatie stelt prijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar, deze prijzen worden jaarlijks vastgesteld.
  6.2. Aan het team dat als winnaar is aangewezen wordt een wisseltrofee uitgereikt.
  6.3. De wisseltrofee dient uiterlijk drie (3) weken voor de eerstvolgende editie in goede staat te worden overhandigd aan de organisatie.
 7. Tot slot
  7.1. Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan De Diemse Dorpskwis.
  7.2. Deelname aan De Diemse Dorpskwis in alle hoedanigheden is geheel en alleen op eigen risico.
  7.3. Als er situaties ontstaan waarin deze reglementen niet voorzien. Is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
  7.4. Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd.
  7.5. Deelnemen aan De Diemse Dorpskwis betekent dat u akkoord gaat met dit reglement.
  7.6. Door deel te nemen aan De Diemse Dorpskwis geeft u ons toestemming gemaakte foto’s en filmopnames in te kunnen zetten voor PR-doeleinden. Als iemand hier bezwaar tegen heeft dan moet hij of zij dat aangeven bij de organisatie.

Deelnemen, gezelligheid en saamhorigheid zijn belangrijker dan winnen!

Klik hier om het reglement te downloaden in PDF-formaat.